Singapurski zaklinacz wężogłowów

Tea Shyi Kai - singapurski zaklinacz wężogłowów

Tea Shyi Kai - Singapore snakeheads wizard,

 

 

Swoją naturalną skromnością i życzliwością oczarowuje innych...

He charms others with his natural modesty and kindness ...

 

 

Swoją fotografią,  aranżacją zbiorników i zaangażowaniem popularyzuje magiczne ryby jakimi są wężogłowy...

He, through his photography, arrangement of tanks and commitment, promotes magic fish such as snakeheads ...

 

 

Channa cobalt blue

 

 

Hodował ponad 35 gatunków wężogłowów,

He kept over 35 species of snakeheads,

 

 

Jakie są arkana hodowli wężogłowów?  Jak ważna i piękna jest pasja?

What are the secrets of snakeheads keeping? How important and beautiful is passion?

 

 

Na te i wiele innych tajemniczych pytań znajdziecie Państwo odpowiedz w tym materiale.

You will find answers to these and many other mysterious questions in this article.

 

 

Przedstawiamy Państwu obszerne interview ze znanym na całym Świecie singapurskim pasjonatem wężogłowów.

We present you an extensive interview with the world-famous Singapore snakeheads enthusiast.

 

 

My name is Tea Shyi Kai. I live in Singapore. This year it finishes 28 years. I work as a gardener. I make gardens and even ponds and aquariums with fishes. My other hobby is fishing and photography.

Nazywam sie Tea Shyi Kai. Mieszkam w Singapurze. W tym roku kończę 28 lat. Pracuje jako ogrodnik. Robię ogrody, a nawet oczka wodne i akwaria z rybami. Moje inne hobby to wędkarstwo i fotografowanie.

 

Channa cobalt blue

Channa cobalt blue

 

1. When did you start fishkeeping and what were your first steps as an aquarist?

I started fish keeping at the age of 10 or so, inspired by my dad. I started out with very little knowledge, keeping all sorts of fish like tiger barbs and tetras. I only began seriously keeping Channas or even fishes about 6 years ago.

1. Kiedy rozpoczęła się fascynacja akwarystyką i jakie były Pana pierwsze kroki jako akwarysty?

Moja przygodę z akwarystyka zacząłem w wieku około 10 lat, zainspirowany moim tatą. Zacząłem z minimalna wiedza, trzymając rożne ryby jak neonki czy brzanki. Na poważnie zacząłem hodowle Chann i innych ryb jakieś 6 lat temu.

 

1A. What countries have you visited, where have you been to observe or discover snakeheads in their natural environment?

I have only been to Malaysia, and my own country, Singapore, to observe Channas. Specifically, Channa lucius, Channa striata, Channa melasoma, Channa bankanensis, Channa gachua and Channa micropeltes.

1A. Jakie kraje Pan odwiedził, gdzie Pan był, aby obserwować, nabyć, odkryć w naturalnym środowisku występowania Channa?

Byłem tylko w Malezji oraz w moim własnym kraju Singapurze, gdzie obserwowałem wężogłowy. Były to Channa lucius, Channa striata, Channa melasoma, Channa bankanensis, Channa gachua i Channa micropeltes.

 

2. What made you interested in the Channidae family and what fascinates you so much in them?

Channas behave so much differently from other fishes. They make use of the aquascape and are super intelligent. They recognise people, and their behaviours are just so much more different than normal fish. I could only compare them to Crenicichlas. Living in an Asian country, most of these fish are seen as food fish. But they are much more than that. They are beautiful, intelligent and curious. There is something intriguing about their wild, yet graceful look.

2. Co spowodowało, że zainteresował się Pan Channami i co Pana tak w nich fascynuje?

Channy zachowują się zupełnie inaczej od innych ryb. Świetnie wykorzystują wystrój akwarium oraz są super inteligentne. Rozpoznają ludzi i ich zachowania bardzo się różnią od normalnych ryb. Mógłbym je tylko porównać do ryb Crenicichla. Mieszkając w krajach Azji większość tych ryb jest postrzegana przez nas jako pokarm, ale one są czymś więcej niż tylko tym. One są piękne, inteligentne i ciekawe. Jest coś intrygującego w ich dzikim i wdzięcznym wyglądzie.

 

Aranżacja akwarium Tea Shyi Kai

 

3. Do your friends prefer to set up the aquariums themselves, or are they willing to use your professional help? Or maybe they just ask for advice?

Most of my friends do not keep Channas, but if they do, they would mostly just ask for advice. I think it is more fun for people to explore and learn to scape themselves.

3. Czy Pańscy znajomi wolą zakładać akwaria sami, czy też chętnie korzystają z Twojej fachowej pomocy? A może tylko pytają o radę?

Większość moich znajomych nie hoduje Chann, ale ci którzy to robią przeważnie pytają się tylko o rady. Myślę, iż jest więcej radości dla ludzi jeśli oni sami odkryją i naucza się jak przygotować akwaria.

 

4. What does recognition,fame mean to you in the Channidae World?

Nothing, I just want to photograph and capture the beauty of these predators. To share their proper care, and to educate people on how to set their tanks up and how they will respond to their environment is what I would like to do.

4.  Co oznacza dla Ciebie rozpoznawalność w świecie Channidae?

Zupełnie nic. Ja tylko chce fotografować i uchwycić piękno tych drapieżników. Także dzielić się informacjami o ich poprawnej opiece, kształcić ludzi jak przygotować zbiorniki dla nich żeby dobrze się czuły w nowym otoczeniu.Tak, to własnie chciałbym robić.

 

5. According to you, how should look a good setup/home for snakeheads?

I feel that as long as the tank has an adequate amount of hardscape, like branches, driftwoods and even smooth rocks, it will suffice. So as long as the Channa can seek shelter, it will be good for them. The most important thing is that the tank is kept species only, so the fish feel safe. If they are in a species only tank, even a lightly decorated tank will be enough.

5. Czym według Ciebie powinno charakteryzować się dobra aranżacja akwarium dla Chann?

Mam odczucie, iż wystarczy jak akwarium będzie miało odpowiednia ilość gałęzi, korzeni i nawet gładkich skał. Jeśli Channa znajdzie w nim schronienie to wtedy będzie dobre. Najważniejszą rzeczą to zrobić zbiornik jednogatunkowy, żeby ryby czuły się bezpiecznie. Jeśli mamy zbiornik jednogatunkowy wtedy nawet mniejsza ilość dekoracji im wystarczy.

 

Akwarium Tea Shyi Kai

 

6.What advice would you give to a new Channa-lovers who want keeping them in the future?

1- Species only tank
2- Read up on the species care
3- Keep your tank large enough, and well decorated
4- Keep the water clean. Messy is fine, but clean is important.
5- Temperature is very important for certain species, so research!

6. Co mógłbyś poradzić początkującym akwarystą, którzy w przyszłości pragną odnieść sukces w hodowli Channa?

1- Zbiornik jednogatunkowy
2- Czytanie o pielegnacji wybranego gatunku
3- Akwarium powinno być odpowiedniej wielkości i dobrze udekorowane
4- Woda powinna być czysta. Syfek możne być, ale czystość wody powinna być najważniejsza.
5- Temperatura jest bardzo ważna dla poszczególnych gatunków więc trzeba dobrze szukać informacji na ten temat!

 

7. Do you think that keeping and arranging an aquarium for them is a hard job?

Not at all. Channas are not fussy, they do not need well kept planted tanks or beautiful abstract hardscape. Just keep it natural looking and the Channa will be thankful.

7. Czy według Ciebie hodowla chann, aranżacja dla nich akwarium to sztuka?

Nie, w ogóle. Channy nie są wybredne, one nie potrzebują zbiorników z olbrzymia ilością roślin czy przepięknymi wystrojami.Wystarczy im zrobić jak najbardziej naturalna aranżacje i Channy będą wdzięczne.

 

8. What do you do when you find a new species, how do you know that this is a new species, what is the process of verifying a new species?

If it is an unknown species, I would take a sample home to photograph. I would try to identify first, and if i cannot, I would show them to Channa-experienced peers. If it is truly Un-identifiable, I would clip a fin sample and send them to an Ichthyologist who is experienced in Channas. I would also send the whole fish if needed.

8. Co robisz gdy znajdziesz nowy gatunek wężogłowa, skąd wiesz ze to nowy gatunek, jaki jest proces weryfikacji nowego gatunku?

Jeśli jest to nieznany gatunek, wziąłbym wtedy próbkę do sfotografowania. Najpierw spróbować zidentyfikować, a jeśli nie, pokazać je doświadczonym ekspertom od Chann. Jeśli jest to naprawdę niemożliwe do zidentyfikowania, wziąłbym próbkę płetwy i wysłał ją do Ichtiologa który ma doświadczenie w Channach. W razie potrzeby wysłałbym też całą rybę.

 

9. What makes a fishkeeping your passion?

It is extremely intriguing to observe fish's behaviours. I also love replicating natural looking aquariums. Especially for me, I love to fish, and fishing allows me to explore many natural environments, where I can watch how the fishes behave in the wild. Example, they love structures like fallen trees, branches and hiding under floating vegetation. All these allows me to scape better for them.

9. Co powoduje, że akwarystyka stała się Pana pasją?

Niesamowicie interesujące jest obserwowanie zachowania ryb. Także uwielbiam replikować naturalnie wyglądające akwaria. Kocham łowić ryby, a wędkarstwo pozwala mi odkrywać wiele naturalnych środowisk, w których mogę obserwować jak ryby zachowują się na wolności. Na przykład one kochają zwalone drzewa, gałęzie czy pływająca roślinność pod którą mogą się ukryć. To wszystko pozwala mi na stworzenie im lepszych warunków w zbiornikach.

 

 

10. What problems did you find in the snakeheads keeping?

Initially, the biggest problem would be them jumping. But after awhile, you realise why they jump and you can prevent it. Other than that, nothing much. Only sometimes they get sick with bacteria/fungus, and those can be fatal to them.

10. Na jakie problemy /przeszkody napotkał Pan na swojej drodze w hodowli Chann?

Największym problemem jest ich skakanie. Ale po pewnym czasie można zauważyć dlaczego one skaczą i temu zapobiec. Poza tym nie ma żadnych większych problemów z nimi. Ale czasami mogą załapać choroby bakteryjne/grzybowe i te mogą być dla nich tragiczne w skutkach.

 

11.  If you would like to encourage someone to your passion, how would you do it?

I would show them pictures, videos or even my setups and fishes in person. It usually is enough to make them slightly interested haha.

11. Jeśli chciałbym Pan kogoś zachęcić do swojej pasji to jakby Pan to zrobił?

Pokazałbym ludziom zdjęcia, filmy czy nawet zaprosił do obejrzenia moich zbiorników wraz z rybami na żywo. Zazwyczaj to wystarcza aby byli nieco zainteresowani haha.

 

12. Do you think that snakeheads are more interesting than any other fishes? If yes can u tell why?

Yes, they are intelligent, interactive and overall very fun to watch.

12. Czy Pan uważa, że wężogłowy są bardziej interesujące niż inne ryby? Jeśli tak, to może Pan powiedzieć dlaczego?

Tak, one są inteligentne, interaktywne i ogólnie mówiąc obserwacja ich to świetna zabawa.

 

13. How and when to recognize a male or female sex?

I still am not so good at sexing them, but so far, my paired snakeheads are easily identified. Most of them are by head shape, and with full adults, body shapes and fins also help in sexing.

13. Jak i kiedy rozpoznać płeć wężogłowa? W jaki sposób?

Wciąż nie jestem tak dobry w rozpoznawaniu płci, ale moje dobrane w parki wężogłowy są łatwe do rozróżnienia. Większość z nich można odróżnić po budowie głowy. A u już dorosłych sztuk można je rozpoznać po ogólnej budowie ciała i ich pletwach.

 

"<yoastmark

 

14. What do you think about crossing(hybridization) two other species with each other for example Channa argus and Channa maculata? (Duchu)

I do not like it. Unless it is a natural hybrid, I do not support it. I believe all species should remain species only, unless they naturally cross with each other.

14. Co sądzi Pan o krzyżowaniu ryb różnych gatunków na przykład Channa argus z Channa maculata? (Duchu)

Nie lubię tego. O ile nie jest to naturalna hybryda, nie popieram tego. Wierze w to, iż wszystkie gatunki powinny pozostać takie jakie zostały stworzone. Oczywiście te naturalnie skrzyżowane ze sobą to już inna sprawa.

 

15. Which species according to you are the most active and the most friendly to the owner? (Tomaso)

I feel the bigger species are more active. My personal most active snakehead was Channa diplogramma. Most friendly, it is hard to say, as all Channas behave differently.

15. Które gatunki według Pana są najbardziej aktywne i najbardziej przyjazne dla właściciela?            ( Tomaso )

Wydaje mi się, iż te większe gatunki są bardziej aktywne. Moim najbardziej aktywnym wężogłowem była Channa diplogramma. A najbardziej przyjaznym? Ciężko powiedzieć ponieważ wszystkie wężogłowy zachowują się inaczej.

 

16. From where do you get knowledge about fishkeeping? (Igor)

From reading, asking experienced fish keepers, and by learning from my mistakes. Reading and trial and error is the most is very important. I have also learnt a lot by just observing my own fish. Small things like water flow, flow direction, diet, temperature, addition of plants, types of plants, types of driftwoods, the scape all can factor into their behaviour.

16. Skąd czerpie Pan wiedzę na temat akwarystki? ( Igor )

Czytając, pytając doświadczonych hodowców ryb i ucząc się na własnych błędach. Najważniejsze jest czytanie, próba i błąd. Dużo się też nauczyłem, obserwując własne ryby. Małe rzeczy, takie jak przepływ wody, kierunek przepływu, dieta, temperatura, dodawanie roślin, rodzaje roślin, rodzaje drewna korzeniowego, wszystko to może mieć wpływ na ich zachowanie.

 

17. How snakeheads behave to people who don't feed them? ( Igor )

They still beg infront of the tank, to everyone that walks by. But I did recognise that with my C diplogramma, only I could touch her. When my friend tried to touch her back, she swam further down to the bottom of the tank. Maybe it is coincidence, maybe it is not.

17. Jaki stosunek mają wężogłowy do domowników co ich nie karmią? ( Igor )

One wciąż będą prosić o jedzenie kogokolwiek kto przejdzie obok akwarium. Ale zauważyłem u mojej Channa diplogramma to, iż tylko ja mogłem ja dotknąć. Kiedy mój znajomy próbował ja dotknąć to ona odpłynęła w kierunku dna. Może to zbieg okoliczności a możne nie.

 

"<yoastmark

 

18. Have you ever seen in the same tank two species from the same habitat for example Channa aurantimaculata and Channa bleheri? (Seban)

Yes, I have seen Channa striata and micropeltes, Channa lucius and melasoma, Channa lucius and gachua together. But of course, they were all relatively far apart.

18. Czy widział Pan kiedykolwiek w akwarium, połączenie dwóch rożnych Chann, naturalnie występujących w tej samej wodzie np Channa aurantimaculata i Channa bleheri? ( Seban )

Tak, widziałem połączenie Channa striata z Channa micropeltes, Channa lucius z Channa melasoma, Channa lucius z Channa gachua. Ale oczywiście wszyscy byli stosunkowo daleko od siebie.

 

19. After many years with snakeheads can you tell us the most important rules to keep them in aquariums(what to do and what not)? ( Admin )

Most important rule is to research. After researching, apply your learnings. The one most important thing in practice is to keep them species only, and 2nd most important rule to me is no bare tank.

19. Po wielu latach hodowli wężogłowów czy możne nam Pan powiedzieć najważniejsze zasady ich hodowli w akwariach. Czego przestrzegać, a czego unikać? ( Admin )

Najważniejsza zasada to poszukiwanie informacji. Po odnalezieniu informacji zastosować to co się dowiedzieliśmy. Kolejna bardzo ważna zasada to hodowla ich w akwarium jednogatunkowym. I ostatnia według mnie to zbiornik nie możne być pusty.

 

20. How to breed snakeheads?

Match their temperature, create a comfortable tank scape, match their required water parameters, get a bonded pair and hope for the best.

20. Jak rozmnożyć wężogłowy?

Dopasowanie ich temperatur, stworzenie prawidłowych zbiorników, dopasowanie parametrów wody, uzyskanie parki i być dobrej nadziei.

 

21. What would you like to say to our forum users?

Channas are amazing fish to keep when done properly. Not many people would like to invest an entire tank to one fish or one pair of fish, but it is worth it.

21. Co chciałby Pan przekazać użytkownikom naszego forum?

Channy są fantastycznymi rybami do trzymania w akwarium pod warunkiem, że są odpowiednio hodowane. Nie wiele osób może przeznaczyć swój cały zbiornik dla jednej ryby albo parki. Ale jest to naprawdę warte.

 

22. Why fishkeeping not any other hobby?

I have other hobbies! Fishing and photography. But i agree, most of them revolve about fish, as they are just a wonderful animal.

22. Dlaczego akwarystyka, a nie jakieś inne hobby?

Ale ja mam inne hobby! Wędkarstwo i fotografowanie, ale zgadza się, większość z nich kreci się wokół ryb, ponieważ one są niesamowitymi zwierzętami.

 

23. What are your dreams / plans about your fishkeeping in the future?

To design an underground fish room, surrounding the fish room sides, with Channas or just monster fishes in them.

23. Jakie są Pana marzenia/plany związane z akwarystką?

Zaprojektować podziemne pomieszczenie. Ze wszystkich stron, po bokach tego pomieszczenia szyby, a za nimi Channy lub inne drapieżniki - potwory.

 

"<yoastmark

 

24.  Can you tell us what species you kept in the past? (Peterek)

I have kept
Channa aurantimaculata
Channa bankanensis
Channa harcourtbutleri
Channa quinfasciatus ('five stripe')
Channa 'cobalt blue'
Channa lucius
Channa diplogramma
Channa marulioides
Channa pseudomarulioides
Channa barca
Channa stewartii 'himalaya'
Channa stewartii 'kalikhola'
Channa stewartii 'multi spot'
Channa stewartii 'violet'
Channa panaw
Channa punctata
Channa argus
Channa asiatica 'red spot;
Channa asiatica
Channa marulius
Channa gachua
Channa sp 'red fin'
Channa pulchra
C ornatipinnis
Channa sp 'mimetic pulchra'
C sp 'FIRE ICE'
Channa melasoma
Channa baramensis
Parachanna insignis
Parachanna obscura
Parachanna africana
Channa pardalis (meg leopard)
Channa bipuli (true blue)
Channa pleuropthalma
Channa 'fireback'
these are the ones i can remember

24. Czy możne nam Pan powiedzieć:  Jakie gatunki do tej pory hodował? (Peterek)

To te które pamiętam :

Channa aurantimaculata
Channa bankanensis
Channa harcourtbutleri
Channa quinfasciatus ('five stripe')
Channa 'cobalt blue'
Channa lucius
Channa diplogramma
Channa marulioides
Channa pseudomarulioides
Channa barca
Channa stewartii 'himalaya'
Channa stewartii 'kalikhola'
Channa stewartii 'multi spot'
Channa stewartii 'violet'
Channa panaw
Channa punctata
Channa argus
Channa asiatica 'red spot'
Channa asiatica
Channa marulius
Channa gachua
Channa sp 'red fin'
Channa pulchra
Channa ornatipinnis
Channa sp 'mimetic pulchra'
Channa sp 'FIRE ICE'
Channa melasoma
Channa baramensis
Parachanna insignis
Parachanna obscura
Parachanna africana
Channa pardalis (meg leopard)
Channa bipuli (true blue)
Channa pleuropthalma
Channa 'fireback'

 

25. What species is your favorite and why? ( Peterek )

C marulioides, pseudomarulius, diplogramma, asiatica and barca. They are just, to me, the most beautiful species.

25.  Który gatunek wężogłowa jest Pana ulubionym i dlaczego? ( Peterek )

Channa marulioides, pseudomarulius, diplogramma, asiatica i barca ponieważ one są według mnie najpiękniejszymi gatunkami.

 

26. Which species would you like the most to have in your collection in the future?( Peterek )

All my current species. But if i had to choose, C marulioides, pseudomarulius and Barca.

26. Jaki najbardziej gatunek wężogłowa chciałby Pan mieć w swojej kolekcji w przyszłości? ( Peterek )

Wszystkie gatunki które mam w chwili obecnej i jeśli musiałbym z nich jakieś wybrać to byłyby to Channa marulioides, pseudomarulius i barca.

 

27. What is the greatest success for you with snakeheads until today? ( Peterek )

To have bred them, that is the most satisfaction.

27. Jaki jest Pana największy sukces w przygodzie z wężogłowami do dnia dzisiejszego? ( Peterek )

Ich rozmnożenie. To jest największa satysfakcja.

 

Thank you very much for the interview, it was a pleasure to talk to you.

Bardzo dziękuje za rozmowę, to była przyjemność porozmawiać z Tobą.

 

Wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy o wężogłowach zapraszam do działu "Artykuły" lub proszę wybrać poniższy link: https://channa.club/artykuly/

Polecam również Forum Channa Club: https://forum.channa.club/

Comments are closed.